Normes

Normes bàsiques de l’Scrabble®

L’Scrabble és un joc de taula que es fonamenta en la combinació de peces –cada una amb una lletra- per tal de formar paraules. Un cop col·locades sobre el tauler, els jugadors obtenen una determinada puntuació segons el valor de cada lletra i la seva disposició en el tauler.

Totes les partides del Club Scrabble Manresa es basen en la mecànica habitual del joc de l’Scrabble en la seva edició catalana, i en les normes establertes en el mateix joc.

Inici de la partida

Abans de començar el joc, els jugadors tenen el dret de comprovar la quantitat i distribució de peces del saquet. Un cop començada la partida, ja no s’acceptaran reclamacions en aquest aspecte.

Per iniciar la partida, cada jugador extraurà una peça del saquet, la mostrarà i la tornarà a dipositar dins la bossa. El jugador que hagi tret la peça més propera a la A en l’ordre alfabètic començarà la partida i en realitzarà l’anotació.

A efectes del sorteig inicial, l’escarràs compta com a primera lletra de l’alfabet, anterior per tant a la lletra A.

El jugador que hagi guanyat el sorteig i que, per tant, iniciï la partida tindrà també el dret de tenir el tauler de cara. Es deixa, però, a llibertat dels contrincants la possibilitat d’acordar-ne qualsevol altra disposició.

Es permet fer anotacions durant la partida, però en cap cas es permetrà l’ús de fulls impresos amb informació de qualsevol tipus (llistats, etc.) ni d’aparells electrònics de qualsevol mena (PDAs, telèfons mòbils, etc.).

Desenvolupament

L’Scrabble basa el seu sistema de puntuació en l’aplicació dels factors multiplicadors del tauler a la suma del valor de les lletres usades en una jugada. Un jugador ha de tenir sempre, mentre n’hi hagi suficients, set peces al faristol. Si col·loca les set de cop, la seva jugada rep un plus de 50 punts.

Les fitxes en blanc (escarrassos) poden substituir qualsevol peça del saquet, però el seu valor és de zero punts. Un cop disposat un escarràs al tauler, seguirà representant durant tota la partida la mateixa lletra o dígraf que hagi substituït en el moment de jugar-lo.

Tret de la primera jugada, que ha de cobrir la casella central (H8), totes les jugades han d’utilitzar alguna lletra de les que ja són al tauler, de manera que les noves paraules estaran en contacte amb les ja existents, tot encreuant-les, allargant-les o bé formant nous mots de dues o més lletres. El sentit de lectura de les fitxes col·locades només pot ser d’esquerra a dreta o de dalt a baix. No és permès de col·locar fitxes en sentit vertical i horitzontal alhora en una mateixa jugada, tot i que les fitxes col·locades poden formar paraules en tots dos sentits de lectura.

Tota peça posada sobre el tauler s’haurà de jugar obligatòriament. Per tant, si el jugador ha comès un error en posar-la, estarà obligat a completar una jugada amb aquella o aquelles peces, o a retirar-les tot perdent el torn. De la mateixa manera, un cop iniciada una jugada, la fila o columna que ocupi la primera peça serà d’ús obligatori. Per tant, només es permetrà l’ajustament del mot al tauler si es desplaça en la mateixa direcció (horitzontal o vertical) en què es llegeix.

Per comptar el valor d’una jugada cal sumar els valors de totes les paraules formades. Les fitxes que ja eren al tauler només atorguen el seu valor facial, mentre que les noves permeten aprofitar els factors multiplicadors de lletra o de paraula que hi ha en certes caselles del tauler.

Els factors multiplicadors són acumulables: primer es compten els que afecten al doble o triple valor de lletra; posteriorment, els que afecten al doble o triple valor de paraula. Per tant, si en una mateixa jugada n’hi ha de tots dos tipus, primer es calcularà el valor de cadascuna de les lletres que formen la paraula, es sumaran, i després s’aplicarà el factor multiplicador de paraula.

Quan un jugador forma (per allargament) una paraula que cobreix dues caselles vermelles (que tripliquen paraula), el valor d’aquella paraula es multiplicarà per nou (nònuple). Si les dues caselles trepitjades alhora són duplicadores, el valor final de la paraula es multiplicarà per quatre (quàdruple).

Quan un jugador cobreix una casella multiplicadora i aquesta casella passa a formar part tant d’una paraula vàlida en horitzontal com d’una paraula vàlida en vertical, el factor multiplicador actua en tots dos sentits de lectura.

La fitxa de la lletra q s’entén que sempre porta incorporada la lletra u.

Els dígrafs L·L i NY només poden ser utilitzats utilitzant la peça corresponent o un escarràs. Per tant, no s’admetrà l’ús de dues eles per formar una ela geminada, ni l’ús d’una ena i un escarràs (no existeix la peça Y) per formar la NY.

Agafar i canviar peces

Mentre en quedin suficients al saquet, cada jugador ha de tenir sempre set peces al faristol.

Quan un jugador té set fitxes al faristol que són tot vocals o tot consonants (sense cap escarràs), està autoritzat (no obligat) a canviar totes les lletres abans que tiri el jugador que el segueix, mostrant el faristol al seu oponent, retornant totes les peces a la bossa i agafant-ne un altre cop set. En aquest cas, el jugador que canvia les lletres no perdrà el torn.

Si després de canviar-les segueix tenint tot vocals o tot consonants, es demanarà a un dels àrbitres que comprovi les peces restants. Segons les que quedin, es procedirà de la següent manera:

a) En cas d’haver-hi una sola vocal o consonant (segons s’escaigui) o un sol escarràs, es posarà aquesta peça al faristol del jugador. Les restants es posaran a la bossa i s’extrauran de nou les sis que li manquin.

b) Si hi ha dues vocals o consonants, o més, es posaran totes les peces del faristol a la bossa i es repetirà l’operació d’extracció fins que aconsegueixi tenir un faristol amb almenys una vocal o una consonant.

c) Si no queda cap peça de les necessàries, el jugador es quedarà amb les que té al faristol i continuarà el joc amb aquestes.

Un jugador pot utilitzar el seu torn per canviar tantes lletres com vulgui. En aquest cas, però, no podrà col·locar cap fitxa al tauler i el torn passarà al jugador que el segueix. Per admetre un canvi voluntari de fitxes, n’hauran de quedar un mínim de 7 dins de la bossa. Si en queden 6 o menys no s’admetrà el canvi, donat el desavantatge que suposaria per a l’altre jugador.

El jugador que vulgui fer un canvi voluntari de fitxes, en primer lloc, anunciarà en veu alta quantes fitxes desitja canviar; després haurà de deixar-les cap per avall sobre la taula; llavors agafarà tantes fitxes noves com hagi deixat; finalment, col·locarà dintre de la bossa les que ha deixat.

L’operació d’agafar les peces de la bossa s’ha de fer de forma que no pugui despertar cap mena de suspicàcia, amb la bossa sobre la taula, sense palpar les peces ni utilitzar més temps de l’estrictament necessari. Qualsevol comportament sospitós serà analitzat pel comitè arbitral, que pot prendre la decisió de desqualificar el jugador.

Si després d’agafar peces, un jugador per error en té més de 7 al faristol, un dels contrincants n’hi retirarà una a l’atzar, i haurà d’ensenyar-la a tots els jugadors abans de dipositar-la de nou al saquet.

També es permet deixar passar el torn en qualsevol moment del joc, sense jugar ni canviar peces, tot dient “passo”.

En qualsevol moment el nombre de fitxes restants a la bossa pot ser comptat externament, palpant-les per fora. Si es decideix confirmar la quantitat de fitxes restants comptant-les dins de la bossa, s’haurà de fer amb el consentiment dels oponents.

Final de la partida

La partida s’acaba quan:

a) algun dels jugadors esgota totes les lletres del faristol i ja no en queda cap a la bossa. Aleshores es resta del total de punts de cada jugador els punts que li hagin quedat al faristol, i de la mateixa manera es sumen al total del jugador que ha tancat el joc.

b) Tots els jugadors perden tres torns consecutius, ja sigui per haver jugat mots incorrectes o per passar (canviar lletres no es considera pèrdua de torn). En aquest cas cada jugador restarà de la puntuació final el valor de les peces que li quedin al faristol.

Els jugadors tenen el dret de repassar la suma de tots els punts, i tot seguit hauran de lliurar el full a l’àrbitre per al seu processament. Un cop lliurat el full, el resultat es considerarà definitiu, i no s’acceptarà cap impugnació al respecte.

Anotació

En cada partida es facilitarà als jugadors el full pautat per a l’anotació de la partida. Aquest es complimentarà amb el nom dels jugadors i amb la paraula, les coordenades, la puntuació i la suma total de cada jugada. També s’hi complimentaran degudament els espais restants amb les dades que s’hi especifiquin (depenent del tipus de competició que es tracti), per tal de facilitar el còmput d’alguns rècords i estadístiques.

Per a l’anotació de les jugades, cal recordar que s’indiquen les coordenades de la primera lletra del mot, i que l’ordre indica l’orientació de la paraula. Així, en el tauler de l’última edició de l’Scrabble en català de Mattel, 8H indica una paraula situada en vertical i H8 una paraula situada en horitzontal.

L’ús de l’escarràs s’indicarà posant entre parèntesi o encerclant la lletra corresponent en anotar la paraula, i l’scrabble s’indicarà encerclant la puntuació de la jugada.

Impugnacions

Un jugador pot fer una impugnació si creu que el mot jugat pel seu contrincant no és correcte. En aquest cas s’aturarà el rellotge, i es comunicarà a l’àrbitre el mot impugnat. Després de consultar-lo, l’àrbitre únicament determinarà la validesa o no del mot, sense donar-ne cap altra informació, ni sobre la categoria gramatical, ni sobre el seu model de flexió, etc.

En cas que el mot fos correcte, s’afegirà al full d’anotació i es seguirà la partida amb normalitat. En cas de ser incorrecte, el jugador haurà de retirar-lo del tauler i perdrà el torn sense sumar cap punt.

En el cas de les competicions on no hi hagi un àrbitre per a tal finalitat, cada partida serà arbitrada pels propis participants que hi prenguin part. En aquest cas, el jugador que consulti un mot al diccionari haurà de donar als jugadors restants tota la informació que obtingui del mot pel fet de consultar-lo, per tal que això no li suposi cap avantatge.

La impugnació d’un mot s’ha de fer just en el moment en què aquest ha estat jugat. Si ja ha estat anotat i ja s’han restituït les peces al faristol es considerarà la jugada acabada i acceptada, i per tant no s’admetrà ja cap impugnació.

Diccionari arbitral

El diccionari arbitral utilitzat a les competicions del Club Scrabble Manresa és el Diccionari Oficial de l’Scrabble en Català (DOSC), amb les esmenes contingudes en la fe d’errates del 7 de febrer de 2006.

S’acceptaran com a vàlids tots els mots que hi són referenciats, inclosos els corresponents a les variants rossellonesa, algueresa, valenciana i balear. Les flexions admeses seran les que indica el DOSC i les conjugacions verbals admeses les de tots els àmbits.

Tot i que ja s’especifica en els preàmbuls del diccionari, cal fer especial esment que, per coherència, els verbs que corresponguin a variants dialectals, només s’admetran si són conjugats segons el model general o el deu seu propi àmbit restringit.

Control del temps

Una jugada no es considerarà completa fins que el jugador no l’hagi col·locada al tauler, hagi estat anotada, torni a tenir set peces al faristol i premi el rellotge. En aquest precís moment és quan comença a comptar el temps per a la jugada de l’adversari.

Només s’aturarà el rellotge:

a) mentre s’estableix la validesa d’una paraula.

b) si hi ha diferències en el recompte de punts.

c) mentre es retornen a la bossa lletres extretes per excés.

d) si s’avisa a l’àrbitre per a qualsevol consulta.

Els rellotges utilitzats en les competicions del Club Scrabble Manresa poden ser de dos tipus:

a) temporitzador amb compte enrere:

Per norma general, el temps per jugada serà de dos minuts si no s’especifica el contrari. Després de cada jugada, el jugador que acaba de tirar aturarà el rellotge, programarà de nou 2 minuts, i l’engegarà per al següent jugador.

b) del tipus emprat en les competicions d’escacs (només per a partides de dos jugadors):

En aquest cas no hi haurà un temps determinat per jugada, sinó un temps total per a tota la partida que serà de mitja hora per a cada jugador, i que cada oponent podrà administrar com desitgi. Si un jugador excedeix aquest temps, serà penalitzat a raó de 10 punts per cada minut (o fracció de minut) consumit de més, que es restaran de la puntuació total al final de la partida.

La responsabilitat de comptar el temps de cada jugador recau en el seus adversaris. No s’admetrà cap impugnació al respecte si la causa n’és el propi oblit a l’hora d’engegar o parar el rellotge. En cas d’haver d’aturar el temps per consultar l’àrbitre, l’obligació d’aturar el temps sempre serà del jugador per qui estigui corrent.

Una resposta a Normes

  1. Retroenllaç: La lliga CUSCA | Club Scrabble Manacor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *