Normes duplicada

Normes de les partides duplicades del Club Scrabble Manresa

Què és una partida duplicada?

Entenem per partida duplicada aquella en la qual tots els jugadors juguen amb el mateix faristol i el mateix tauler. Per tant, el nombre de jugadors és il·limitat, i tots competeixen en absoluta igualtat de condicions donat que s’elimina el possible desavantatge de tenir pitjor combinació de lletres.

Normes de la partida

El funcionament general de la partida pel que fa al joc, a les puntuacions i a les paraules acceptades es regeix per les mateixes normes generals de l’Scrabble utilitzades en la resta de competicions del Club Scrabble Manresa.

Funcionament

 • Tots els jugadors participaran junts en una mateixa sala. Es disposarà la infraestructura necessària perquè en tot moment siguin visibles per als participants tant el tauler com el faristol. No s’admetran incorporacions a la partida un cop començada.
 • Hi haurà un director/a de partida, que serà l’encarregat/da d’extreure les peces del saquet, de col·locar-les al faristol en ordre alfabètic i de col·locar les jugades al tauler. També dirà en veu alta la jugada que es posa al tauler i les lletres que extreu del saquet, per tal d’evitar confusions. El director també pot prendre part en la partida com un jugador més.
 • En el moment en que les peces quedin disposades al faristol, els jugadors disposaran de tres minuts per a buscar la seva jugada. Per a tal fi cal que tothom porti fulls en blanc per fer totes les proves necessàries, un bolígraf i un suport rígid (tipus carpeta o llibreta), donat que per raons d’espai possiblement no hi hagi taules.
 • A part dels fulls de proves, es proporcionarà a tots els jugadors un full oficial de partida. En aquest full hi haurà un tauler dibuixat on podran anar actualitzant les jugades, i una taula per anar anotant les jugades i les puntuacions. Cada jugador serà el responsable d’anotar els seus punts i de fer-ne la suma total.
 • Aquest full serà el document oficial dels resultats de cada participant, per tant no s’hi admetrà cap guixada ni cap rectificació, a no ser que es consulti el director de partida en el mateix moment de fer-la. En el bon funcionament de la partida es sobreentén la bona voluntat de tots els jugadors de no copiar les jugades dels companys i de no rectificar-les un cop acabat el temps.
 • Un cop acabat el temps de cada jugada, el director de joc triarà la millor jugada d’entre tots els participants per mitjà d’una “subhasta ràpida”. Aquest sistema consisteix en dir en veu alta la puntuació de la seva jugada, i comprovar si algun jugador en té alguna de més punts, fins a trobar la jugada màxima. Tot seguit es comprovarà la correcció de la jugada, es procedirà a col·locar-la sobre el tauler, i es completarà el faristol per a la següent.
 • En acabar cada jugada, tots els jugadors que tinguin dubtes poden sol·licitar la comprovació de les seves jugades. Si no es fa en el mateix moment, posteriorment el director del joc juntament amb un comitè format per a tal fi revisarà els mots de cada jugador i n’eliminarà els incorrectes, restant-ne les puntuacions del resultat final.
 • La partida acabarà en el moment que la millor jugada de l’últim faristol esgoti totes les lletres. Si en queden menys de set, es seguirà jugant fins que s’esgotin.
 • Al final de la partida, si un jugador esgota les peces però els altres no, es restaran del total els punts de les fitxes que quedin al faristol de cada jugador.
 • Guanyarà la duplicada el jugador que aconsegueixi una major puntuació total.
 • En el cas que es doni alguna situació no contemplada en aquestes normes, el director de joc consensuarà la solució amb els participants. En cas de desacord, sempre hi tindrà l’última paraula, i les seves decisions seran inapel·lables.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *